Igráček v Přešticích spolu s Jakubem Janem Rybou a architektem Josefem Hlávkou

Dům historie Přešticka bude hostit výstavu Fenomén IGRÁČEK v Přešticích od 5. srpna do 15. října. Mezi vystavovanými exponáty naleznou návštěvníci i tentokrát originálně zpracované IGRÁČKY. Nyní v podobě rodáka Přeštic, autora České mše vánoční, Jakuba Jana Ryby a architekta a dosud největšího českého mecenáše Josefa Hlávky.

Představitele obou významných osobností pro společnost EFKO, českého výrobce společenských her a IGRÁČKA, navrhl a výtvarně realizoval pan Miroslav Svoboda.  Dům historie Přešticka pořádá výstavu ve spolupráci s českým výrobcem hraček, společenských her a IGRÁČKA, společností EFKO – karton, s.r.o. Přeštice patří ke krásným zastávkám letního putování po západočeském kraji. Leží na staré obchodní cestě, vedoucí povodím Berounky přes Plzeňskou kotlinu a dále proti proudu řeky Úhlavy až do Bavor. Pyšní se bohatou historií, jíž tvoří i velkolepý barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie s milostným a zázračným obrazem Divotvůrkyně Přeštické. Výstava Fenomén IGRÁČEK navštíví pozoruhodné místo, které i ona obohatí o historii, vývoj i současnost výroby této, dnes již legendární, hračky.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23986″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

„Dům historie Přešticka v Přešticích je městským muzeem s expozicí obchodu, řemesel a živností především z první poloviny dvacátého století. Vedle stálých expozic jsou pro návštěvníky každoročně připravovány krátkodobé tematické výstavy,“ uvádí Drahomíra Valentová, vedoucí muzea. „Zajímavá je stálá expozice originálního kupeckého krámu z první poloviny 20. stol., s funkční registrační pokladnou, dobovým výherním automatem, odměrným válcem na petrolej a řadou dalších dobových exponátů. V expozici řemesel jsou unikátní funkční hodinové stroje, model vodního mlýna a malé dílny místních řemeslníků od ševců po kováře,“ dodává Drahomíra Valentová.

„Vzpomínka na Jakuba Rybu jde opačným směrem.  V Rožmitále pod Třemšínem, kde byla výstava Fenomén IGRÁČEK v roce 2015, jsme si připomínali jeho úmrtí /+ 8. 4. 1815/ a v Přešticích jeho narození /*26.10.1765/. Na tom je krásně vidět, putovní charakter výstavy,“ uvádí Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. „Každá výstava je doplňována o novinky z produkce firmy EFKO, takže i ten, kdo byl na výstavě před několika lety, najde zde nové IGRÁČKY, MultiGO i deskové hry. Výstava vznikla před šesti lety v Technickém muzeu v Brně,“ dodává Zdeněk Rauš. 

„Prostřednictvím výstavy Fenomén IGRÁČEK navštěvujeme velice zajímavá místa,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby znají snad úplně všichni, jeho rodné město pak již málokdo. Věřím, že výstava i tentokrát seznámí návštěvníky se zajímavostmi z výroby a vývoje známé české hračky – IGRÁČKA, ale stane se třeba i inspirací k zajímavému výletu jihozápadních Čech,“ dodává Miroslav Kotík. Cena vstupenek na výstavu je pro dospělé 25 Kč a pro děti od 6 let za 15 Kč.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23987″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Jakub Jan Ryba, osvícenecký pedagog, spisovatel a hudební skladatel se narodil v Přešticích v roce 1765 v učitelské rodině. Jeho otec byl v Přešticích podučitelem a regenschorim kůru přeštického kostela, matka pocházela z rodiny přeštického vzdělance, učitele Josefa Kárníka. Už jako osmiletý uměl dobře hrát na klavír, učil se na housle, varhany a violoncello. Svoji touhu věnovat se pouze hudbě musel v době studií podřídit nepříznivým osobním poměrům, a proto v učitelském kurzu získal kvalifikaci pro výuku na farních školách. Po prvním působišti v Mníšku pod Brdy až do své smrti v roce 1815 učil a tvořil v Rožmitále pod Třemšínem. Od roku 1935 má v Přešticích pod kostelem, v místech staré školy, památník. 

J. J. Ryba byl autorem celkem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž dalekosáhle převažovala duchovní hudba (součást katolické liturgie, na latinské, v malé míře také na české texty). Z tohoto předpokládaného počtu se jich dochovala jen část. Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů raného klasicismu s převahou homofonie. V průběhu času však klasicizující zaměření Rybovy hudby dále vyzrává a ve skladbách napsaných po roce 1800 se místy přibližuje až raně romantickému hudebnímu jazyku. Rybovi patří primát v kompozici umělé světské písně s klavírním doprovodem na české texty (12 českých písní, vyd. Praha 1800). Z mimoliturgické hudby je potřeba uvést několik orchestrálních kompozic (symfonie, kasace), komorní hudba (zejména smyčcových kvartetů), koncertů pro sólový nástroj s orchestrálním doprovodem a české písně a kantáty. Pozoruhodnou úroveň má hudba pro varhany (rukopisný sborník Novae et liberatae cogitationes, 1798). Jeho nejznámější skladba Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ vznikla v roce 1796.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23988″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“400″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Josef Hlávka, c.k. stavební rada, architekt a mecenáš evropského formátu se narodil v Přešticích v roce 1831. Po studiích na Akademii výtvarných umění ve Vídni se věnoval architektuře a stavitelství. Sotva třicetiletý zvítězil v soutěži o stavbu Dvorní opery ve Vídni. Jeho životním dílem je komplex církevních staveb v Černovcích na Ukrajině, který je od roku 2011 zapsán v seznamu památek UNESCO. Byl pověřen dohledem při dostavbě Svatovítské katedrály v Praze, poradcem při přestavbě Karlštejna, navrhoval studie rekonstrukce Karlova mostu, řídil a financoval práce v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Unikátní jsou Hlávkovy mecenášské aktivity. Až do založení Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v roce 1904 rozdal přes 800 tis. zlatých, včetně  ohromného příspěvku 200 tis. zlatých České akademii pro vědu, literaturu a umění, jejíž ustavení v roce 1891 Hlávka prosadil. Do své smrti v roce 1908 hostil na zámku v Lužanech osobnosti českého hudebního, literárního, vědeckého i veřejného života (A. Dvořáka, J. Vrchlického, J. Zeyera, V. Sládka a další). Pro chudé, nadané studenty postavil v Praze Hlávkovy koleje. Významní studenti a osobnosti jsou z jeho majetku prostřednictvím Nadání J. M. a Z. Hlávkových oceňováni a podporováni dodnes.     

Historie města Přeštice sahá do dávné minulosti. První písemná zmínka o Přešticích se váže k roku 1226. Tehdy se Přeštice jako trhová ves poprvé objevily na listině krále Přemysla Otakara I. V roce 1239 Přeštice koupil kladrubský klášter benediktýnů a zřídil zde proboštství. Za husitských válek se Přeštic zmocnili Švihovští z Rýzmberka a drželi je po dvě století. V 18. století zasáhli benediktýni do dějin města znovu. Nejprve zde obnovili probošství a v letech 1750 – 1775 nechali vybudovat barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie podle plánů význačného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Počátkem 19. století postihly město dva rozsáhlé požáry, při nichž mimo jiné vyhořela také radnice,  panský dvůr i pivovar. To bylo pro město velmi nelehké období. I toto těžké období se městu postupně podařilo překonat. V roce 1832 byla postavena nová radnice. Rozvíjel se i obchod, proslulé byly zejména přeštické výroční a týdenní trhy, a to již od poloviny 19. století. K rozvoji města přispělo vybudování silnice z Plzně do Klatov, která se začala stavět v roce 1809. Od roku 1874 bylo možné využívat i železniční spojení – trať z Plzně do Klatov procházela v bezprostřední blízkosti města. Postupně se Přeštice staly sídlem všech okresních úřadů. Postavilo se mnoho nových budov: Okresní hejtmanství, Okresní záložna hospodářská, nová sokolovna, Okresní soud, pošta. Rozvoj města pozastavily válečné události – 1. a zejména 2. světová válka. Tehdy se z okresu Přeštice stal pohraniční okres sousedící s oblastí tehdejších Sudet.

[[{„type“:“media“,“view_mode“:“colorbox“,“fid“:“23992″,“attributes“:{„alt“:““,“class“:“media-image“,“height“:“450″,“typeof“:“foaf:Image“,“width“:“600″}}]]

Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. EFKO získalo následující ocenění  – FOR TOYS 2010 –  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.  EFKO získalo v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Rok  2013 přinesl označení „Správná hračka“ 2013 za kreativní stavebnici ROTO START a za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin a ocenění Nejlepší novinka roku 2013 v kategorii Hry, puzzle a karty za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin. Poslední cenu má firma z roku 2014 – označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry.

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

Komentáře